در حال بارگذاری ...

گروه آموزشی الهیات

کارشناس گروه: خانم حمیده آراسته، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 288

رشته های تحت پوشش: الهیات

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
بهنام  عباسی  اول  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس الهیات ومعارف اسلامی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
سیدعلی  اکبر حسینی  معصوم  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس فقه  ومبانی حقوق اسلامی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
سیدحسین  مجتبوی  هیات علمی شاغل درپست مدیر امور پردیس های استان استادیار دکتری تخصصی  الهیات ومعارف اسلامی  گرایش  تاریخ  وتمدن اسلامی مدیریت امورپردیس ها رزومه
محمود طاهری  هیات علمی داخلی  استادیار دکتری تخصصی  تاریخ  وتمدن  ملل  اسلامی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
حسین  وحیدی رشتخواری  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس رشته  های حوزوی  شهیدرجایی تربت حیدریه  رزومه
علیرضا کاظمی  هیات علمی مربی فوق  لیسانس فقه  ومبانی حقوق اسلامی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
علی دلقندی  هیات علمی مربی فوق  لیسانس فلسفه وحکمت علامه طباطبایی سبزوار رزومه


نظرات کاربران