در حال بارگذاری ...

راهنمای انجام فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان استان

راهنمای انجام فعالیتهای پژوهشی در مدیریت امور پردیس های استانی

مقدمه

  بمنظور هماهنگی و شفاف سازی  نحوه انجام فعالیتهای مرتبط با حوزه پژوهش در سطح استانها ، راهنمای انجام فعالیتهای پژوهشی در سال 1396 که عمدتا تلخیصی از شیوه نامه ها و مفاد تفاهم نامه برنامه و بودجه معاونت پژوهش و فناوری است  به شرح زیر ارایه می شود :

 1. برگزاری همایش ها ، نشست های علمی و کرسی های علمی ترویجی :

الف ) برگزاری همایش ها

هدف از برگزاری همایش ها توسعه و تکوین گفتمان تربیت معلم ، ایجاد فرصت برای تضارب آرا ء ، تجمیع تجربیات ، بسط دانش بومی و به اشتراک گذاری تجارب و دیدگاه های صاحب نظران و پژوهشگران در سطوح مختلف با محوریت تربیت معلم  و آموزش موضوعات تخصصی(PCk) است .

انواع همایش ها

1 .همایش ملی: همایشی است که توسط سازمان مرکزی یا مدیریت­های استانی و با حمایت دانشگاهها، سازمان ها و نهاد های دیگر و با تصویب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و در سطح ملی برگزار می گردد.

2 . همایش منطقه­ای: مدیریت استانها می­توانند حسب نیاز به همکاری با یکدیگر(حداقل همکاری بین چهار استان همجوار) همایش خود را در سطح منطقه­ای طراحی و به مرحله اجرا در آورند . درخواست اجرای این نوع از همایش ها باید با پیشنهاد شورای پژوهشی مدیریت پردیس­های استان مجری و موافقت مدیران دیگر استانهای همکار تهیه و برای بررسی و کسب مجوز به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارایه شود.

  3 .همایش استانی: همایشی است که در سطح یک استان و با همکاری پردیس­ها و واحدهای استان و همچنین مشارکت سایر دانشگاهها و نهادهای علمی استان و با صدور مجوز از شورای پژوهشی مدیریت پردیس­های استان و با حضور حداقل 5 نفر عضو کمیته علمی که دو نفر از آنها با مرتبه ی استادیاری و یا بالاتر هستند برگزار گردد . برگزار می گردد.( حداقل انتظار برگزاری یک همایش در استان ).

- سقف اعتبار پیش بینی شده برای کل همایشهای استان مبلغ 60 میلیون ریال است که با ارسال مصوبه شورای پژوهش به معاونت پژوهش و فناوری مبنی بر برگزاری همایش ، اقدام لازم برای ابلاغ اعتبار انجام خواهد شد . ضروری است بخش دیگر نیازهای احتمالی مالی با جلب حامیان بیرونی و اخذ هزینه ثبت نام و پذیرش مقالات تامین شود. برگزاری همایش های استانی از طریق فراخوان مقاله با مهلت حداقل سه ماه  برای ارایه مقاله و همچنین استفاده از سامانه ی متمرکز همایشهای دانشگاه همراه می باشد .

- اعتبار همایشهای یکروزه ابلاغی از سوی معاونت با موضوع آموزش رشته های تخصصی و جشنواره تجربه های آموزشی – تربیتی  که در سطح کشوری اجرا می شوند در سقف 70 میلیون ریال و بصورت متمرکز از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری پرداخت می شود .

- مجوز همایشهای منطقه ای ، ملی و بین المللی بر اساس شیوه نامه مربوط از سوی معاونت پژوهش و فناوری صادر می شود .

ب ) برگزاری نشست های علمی- تخصصی   و کرسی های علمی ترویجی  در زمینه تربیت معلم( استانی) :

هدف این فعالیت ایجاد فرصت برای توسعه و تکوین گفتمان تربیت معلم  و نظرورزی در باره تربیت معلم است .

نحوه اجرا :

 1 . نشست علمی – تخصصی فعالیتی است که توسط یک یا چند گروه آموزشی - پژوهشی در یک موضوع خاص در سطح استان / پردیسها/ واحدها برای سخنرانی علمی ، نقد و تحلیل علمی - پژوهشی و یا ارایه یافته های پژوهشی توسط یک یاچند نفر طراحی و برگزار می گردد. تصمیم گیری در مورد برگزاری نشست علمی - تخصصی پس از تایید پیشنهاد شورای گروه آموزشی - پژوهشی  در شورای آموزشی - پژوهشی پردیس بر عهده شورای پژوهشی استان استان است. مبلغ اعتبار مورد نیاز برای هر نشست سقف 10 میلیون ریال است که بصورت متمرکز از سوی معاونت پژوهشی پیگیری ابلاغ اعتبار بعمل خواهد آمد .( حداقل انتظار در استان : برگزاری دو نشست).

2 . کرسی علمی ترویجی :

کرسی های علمی – ترویجی به منظور بسترسازی تمرین نظریه پردازی، نقد و مناظرات علمی برگزار می شود که بر اساس مصوبه  هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با حضور حداقل یک ناقد و با مصوبه کمیته دستگاهی ( که اکنون در سازمان مرکزی مستقر است )  در دو زمینه زیر انجام می شود :

1 . عرضه و نقد دیدگاه ­ علمی: به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطلاق می گردد که هدف تبیین و معرفی نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان، ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصلاح و بهبود آن را دنبال می کند.

   2 . مناظره علمی: به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاحب نظراطلاق می شود که به گونه­ای نقادانه، دیدگاه­ها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می کشند.

مبلغ اعتبار مورد نیاز برای هر کرسی سقف 15 میلیون ریال است که بصورت متمرکز از سوی معاونت پژوهشی پیگیری ابلاغ اعتبار بعمل خواهد آمد .( حداقل انتظار در استان : برگزاری دو کرسی) .

سایر موارد مربوط به نشست ها و کرسی ها :

 • مخاطبان جلسات : اعضای هیات علمی ، دانشجویان و معلمان ،
 • تعداد مورد انتظار : حداقل 50 نفر ،
 •  اطلاع رسانی حداقل 15 روز پیش از زمان برگزاری در پورتال مدیریت  امور پردیس های استان .
 • چارچوب موضوعات برای نشست های علمی و کرسی ها : مرتبط با زمینه های پژوهشی ، سیاست و ماموریتهای دانشگاه
 •  توصیه می شود اجرای نشست های علمی با هماهنگی کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه  و  در قالب کرسی ترویجی برگزار شود تا افراد شرکت کننده نیز از امتیازات لازم برخوردار شوند  ).

2) حمایت از رساله و پایان نامه های  مساله محور  و میان رشته ای در حوزه تربیت معلم

هدف این فعالیت کمک به توسعه علم بومی در حوزه تربیت معلم و آموزش رشته های تخصصی است .

 • نحوه انجام: شورای پژوهشی استان می تواند هر پیشنهاده مربوط به رساله دوره دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد را که بطور مستقیم مرتبط با زمینه های تربیت معلم یا آموزش رشته های تخصصی (pck) است ، را دریافت ، بررسی و تا سقف 30 میلیون ریال برای هر رساله دکتری و 15 میلیون ریال برای هر پایان نامه کارشناسی ارشد تصویب اولیه نمایند و صورتجلسه مربوط را به معاونت پژوهش و فناوری جهت تایید نهایی ارسال نمایند . با تایید معاونت پژوهش و فناوری اقدام لازم جهت ابلاغ اعتبار به استان صورت پذیرفته و تنظیم  قرارداد نیز پس از این توسط استان انجام می پذیرد .
 •    اولویت با رساله های دکتری است.
 • درخواست حمایت باید قبل از دفاع باشد .

3 ) نحوه اجرای پژوهشهای استانی :

هدف این فعالیت کمک به توسعه علم در حوزه ماموریتهای دانشگاه است که عمدتا حوزه تربیت معلم و آموزش رشته های تخصصی را در بر می گیرد .

الف) پژوهش با استفاده از پژوهانه  :  بر اساس شیوه نامه ی مربوط ، عضو هیات علمی می تواند با در نظر داشتن زمینه و سیاست های اصلی پژوهشی دانشگاه و سقف اعتبارات قابل استفاده از اعتبار پژوهانه خود ، پیشنهاده ای را آماده و در شورای آموزشی - پژوهشی پردیس مصوب نماید و نسبت به اجرای آن اقدام نماید .بر اساس شیوه نامه طرحهای پژوهشی همه طرحهای پژوهشی دانشگاه باید منجر به تولید حداقل یک مقاله علمی پژوهشی با ذکر نام دانشگاه فرهنگیان شوند . اعتبار مذکور بصورت متمرکز اختصاص می یابد . با دریافت صورتجلسه شورای پژوهش استان ، تمهید لازم ابلاغ اعتبار  و تنظیم قرارداد توسط استان فراهم می شود  .

ب ) پژوهشهای فراخوانی استانی :

پژوهشهای فراخوانی با هدف افزایش ظرفیت و فرصت برای تحرک علمی – پژوهشی و کمک به تولید علم بومی در حوزه تربیت معلم انجام می شوند.

طرح های پژوهشی فراخوانی به طرح هایی اطلاق می شوند که (که در شرایط خاص که به ظرفیتی فراتر از طرحهای پژوهانه ای مورد نیاز است و اعتبار مربوط نیز در برنامه سالیانه معاونت پژوهش و فناوری پیش بینی شده باشد) عناوین آنها بر اساس ماموریت ها، سیاست ها و اولویت های پژوهشی( که عمدتا ناظر بر حوزه تربیت معلم و آموزش رشته های تخصصی است ) توسط  شورای پژوهشی مدیریت استانی  تعیین و اجرای آنها طی اطلاعیه در سطح اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه در استان فراخوان می شود تا اعضای هیات علمی و مدرسان علاقمند و با تجربه پژوهشی، با طی رقابت پیشنهاده خود را ارائه و در صورت تصویب به اجرای آن بپردازند . در سال جاری با توجه به محدودیت منابع در این خصوص ، مدیریت پردیس های استان می تواند در سقف عدد 15 درصد کل اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت اقدام به تصویب طرحهای پژوهشی فراخوانی در سطح پردیسهای استانی با سقف اعتبار 4 میلیون تومان و با شرط انتشار یک مقاله علمی پژوهشی(با ذکر دانشگاه فرهنگیان) از گزارش آنها نماید .

 • حداقل سهم تصویب برای هر استان بدون درنظرگرفتن تعداد عضو ، دو طرح کاربردی ( معادل 8 میلیون تومان ) می باشد . حداکثر فرصت زمانی برای بهره گیری از این ظرفیت پایان بهمن  سال 1396می باشد. ( حداقل انتظار تصویب و اجرای دو طرح استانی ).

4 ) انتشارات :

هدف این فعالیت  توسعه دانش و محتوای علمی – پژوهشی در حوزه تربیت معلم و آموزش رشته های تخصصی است .

الف ) ترجمه و تالیف : متقاضیان می توانند مستقیما طرحنامه یا محتوای خود را بر اساس زمینه های نشر دانشگاه ( تربیت معلم و آموزش رشته های تخصصی PcK) (، به معاونت پژوهش و فناوری جهت بررسی ارسال نمایند . 

ب ) تالیف کتاب درسی : عناوین مورد نظر برای تالیف کتابهای درسی با اعلام نیاز موضوعی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، توسط معاونت پژوهش و فناوری فراخوان عمومی می شود تا علاقه مندان با تکمیل طرحنامه های مربوط در فرایند انتخاب بهترین طرحنامه تالیف محتوا شرکت نمایند .

5 ) حمایت از ارایه مقالات و انجام پژوهشهای های دانشجویی:

پژوهش انگیزی و توسعه مهارتهای پژوهشی در دانشجومعلمان و معلمان دانشجو در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ، هدف این فعالیت است .

نحوه اجرا :

الف. حمایت ازنوآوریها ،اختراعات کاربردی مرتبط با رشته تخصصی دانشجومعلمان و با مشارکت استاد راهنما ( شامل دانشجو معلمان دوره کارشناسی نیمسال پنجم به بالا و دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد )  :  به شرط تصویب طرح مبتکرانه و کاربردی دانشجو در گروه آموزشی ، پژوهشی پردیس مربوط و شورای پژوهشی مدیریت پردیسهای  استان در سقف 4  میلیون ریال  برای هر دانشجو ،

 • مبلغ حمایت پس از پایان کار و تایید گزارش در شورای پژوهشی مدیریت پردیسهای  استان ، بصورت متمرکز توسط معاونت پژوهشی دانشگاه پرداخت می گردد.  

ب . حمایت از پژوهشهای دانشجویی( شامل دانشجو معلمان دوره کارشناسی نیمسال پنجم به بالا )  : به شرط تصویب پروپوزال تخصصی مرتبط با رشته تخصصی دانشجو در گروه آموزشی، پژوهشی مرتبط با موضوع و با همراهی یک استاد راهنمای مرتبط، تایید شورای آموزشی و پژوهشی پردیس، تایید شورای پژوهشی استان ( و تعهد به ارایه و انتشار یک مقاله از نتایج کار در  همایشهای علمی – پژوهشی مرتبط در سقف 4  میلیون ریال برای هر دانشجو، مبلغ حمایت پس از پایان کار، انتشار مقاله و تایید شورای پژوهشی مدیریت پردیسهای  استان ، بصورت متمرکز توسط معاونت پژوهشی دانشگاه پرداخت می گردد .

ج . حمایت از ارایه مقالات علمی– پژوهشی در همایشها و مجلات معتبر( شامل دانشجو معلمان دوره کارشناسی نیمسال پنجم به بالا و دانشجویان کارشناسی ارشد ) : با ارایه اسناد هزینه پذیرش مقالات و سفر و به شرط ارتباط همایش و مقالات منتشر شده با رشته تخصصی دانشجو ، ذکر نام دانشگاه فرهنگیان ، هزینه پذیرش مقالات و سفر در همایش معتبر تا سقف 150 هزارتومان و مجلات معتبر علمی - پژوهشی ( بر اساس ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) تا سقف 3  میلیون ریال با تصویب قابل پرداخت است . ( سقف ظرفیت استان برای استفاده از این بند 5 مورد در سال است ).

-   پرداخت مبلغ حمایت پس از انتشار مقالات ، گزارش مدیریت  پردیسهای  استان ، مقاله منتشر شده ( و مدرک معتبر پرداخت هزینه پذیرش  و هزینه های سفر مقاله همایش و مقاله منتشره در مجلات معتبر ) بصورت متمرکز توسط معاونت پژوهشی دانشگاه پرداخت می گردد .

د . حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه: به این دانشجویان بر اساس شیوه نامه حمایت از پایان نامه ها ، به شرط انتخاب عناوین مرتبط با تربیت معلم تا مبلغ 15 میلیون ریال کمک مالی پرداخت می شود .

6 ) تولید و انتشارمجلات علمی تخصصی:

هدف : توسعه دانش و محتوای علمی – پژوهشی در حوزه تربیت معلم

نحوه اجرا : به کلیه مجلاتی که بر اساس شیوه نامه انتشار مجلات دانشگاه و با مجوز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتشر می شوند  تا سقف 40 میلیون ریال برای هر شماره اختصاص می یابد که به پرداخت هزینه های برگزاری جلسات تحریریه ، داوری ، صفحه آرایی ، ویراستاری ، انتشارمحدود کاغذی و ... بر اساس ضوابط مربوط اختصاص خواهد یافت. ( پرداخت هزینه ها بصورت متمرکز توسط معاونت پژوهش و فناوری صورت می پذیرد ).

7 ) توانمند سازی پژوهشی آموزشگران و اعضای هیات علمی:

هدف : حمایت از دوره های مهارت افزایی  استادان(کارگاههای آموزشی – پژوهش محور )

نحوه اجرا :مدیریت پردیسهای استانی می تواند راسا نسبت به طراحی و اجرای یک کارگاه  کاردبری نتیجه محور در جهت توانمند افزایی پژوهشی با سرفصلهای اعلامی از سوی معاونت پژوهش و فناوری و با حضور استادان برجسته برای اعضای هیات علمی پردیسهای تحت پوشش اقدام نماید . این کارگاه  حداقل 24 ساعت و در سه روز کامل برگزار می شود .

- کارگاهها باید ناظر بر توسعه توان تهیه پروپوزال و تهیه مقالات علمی، پژوهشی با حضور استادان برجسته باشد . نتیجه شرکت در کارگاه برای هریک از شرکت کنندگان باید تهیه یک پیشنهاده پژوهشی و یا حداقل یک مقاله برای ارایه در همایشهای علمی – پژوهشی باشد . سقف اعتبار برای  مجموع هزینه یک کارگاه 40 میلیون ریال است . همچنین به منظور تمهید صدور گواهینامه ، هماهنگی با معاونت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ضروری است .( حداقل انتظار برگزاری یک کارگاه برای استان ).

8 ) پرداخت حق التشویق مقالات :

هدف : توسعه دانش و محتوای علمی – پژوهشی در حوزه تربیت معلم ،

بر اساس شیوه نامه مربوط ، پرداخت حق التشویق مقالات شامل اعضای هیات علمی و مامورین آموزشی تمام وقت و مدعو می گردد که مقاله علمی – پژوهشی خود را در یکی از مجلات علمی – پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منتشر نموده اند . پرداخت حق التشویق بر اساس شیوه نامه مربوط هر سال یکبار و بصورت متمرکز انجام می شود . 

9) حمایت از شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای داخل و خارج از کشور :

  پژوهش انگیزی و توسعه دانش و محتوای علمی – پژوهشی در حوزه تربیت معلم هدف این فعالیت را در برمی گیرد .

الف ) همایشهای داخل :

بر اساس ماده 4 شیوه نامه حمایت از شرکت اعضاء هیات علمی و مدرسان در همایشهای داخل تا سقف 4 میلیون ریال از محل اعتبار پژوهانه فرد قابل پرداخت است . مدارک هزینه کرد براساس مفاد این ماده و پس از شرکت در همایش جهت پرداخت با نامه مدیریت پردیسهای استان به معاونت پژوهش و فناوری جهت اقدام ارسال می شود . پرداخت هزینه ها بر اساس شیوه نامه بصورت متمرکز توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انجام می شود .

ب ) همایشهای خارج :

بر اساس ماده 5 شیوه نامه حمایت از شرکت اعضاء هیات علمی و مدرسان در همایشهای خارج از کشور تا سقف 40 میلیون ریال ( در اولین سفر بدون وابستگی به پژوهانه و در سفرهای بعدی از محل اعتبار پژوهانه فرد ) قابل پرداخت است . همایش مورد نظر باید معتبر و متقاضی شرایط و ضوابط مقرر را رعایت نموده باشد . برای انجام این حمایت لازم است حداقل دو ماه قبل از برگزاری همایش ، درخواست متقاضی برای شرکت باید به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال شود . پرداخت هزینه ها بر اساس شیوه نامه بصورت متمرکز توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انجام می شود .

10) تخصیص پژوهانه :

بر اساس شیوه نامه ابلاغی مربوط ، مبلغ پژوهانه بر اساس عملکرد پژوهشی یکسال قبل عضو هیات علمی – مدرس تعیین و به وی اعلام می گردد . این اعتبار  پاداش و یا حق التشویق نیست، بلکه اعتباری است که می توانند آن را در جهت هزینه های انجام فعالیت های پژوهشی براساس ماده 5 شیوه نامه مربوط ( یازده فعالیت )مصرف نمایند. جهت دریافت مبلغ هزینه های انجام شده ارائۀ مدارک مستند ضروری است . 

 • اعتبار پژوهانه بصورت متمرکز از سوی سازمان مرکزی پرداخت می­شود و مدیریت­های استانی تنها موظف به ارایه مدارک و گزارش­های لازم به معاونت پژوهش و فناوری می­باشند.
 • جهت دریافت پژوهانه لازم است که متقاضیان مدارک لازم مربوط به هر یک از بندهای جدول هزینه­کرد شیوه نامه پژوهانه را ارائه دهند.
 • برای نمونه در بند مربوط به شرکت در همایش­های داخل  ، چاپ مقاله یا چکیده ، به همراه فاکتور هزینه­های  انجام شده بر اساس موارد مجاز قابل پرداخت شرکت در همایش مذکور ،
 • برای خرید کتاب، ارائۀ فاکتور خرید کتاب ،
 •   برای دریافت هزینه انتشار کتاب، ارائه یک نسخه  کتاب + فاکتور هزینه­های مربوط به چاپ کتاب.
 • هزینه برگزاری نمایشگاه­های علمی-پژوهشی: ارائه فاکتور هزینه­های مربوط به برگزاری نمایشگاه- ارائه مجوز معتبر برای برگزاری نمایشگاه.

11 )برگزاری مراسم هفته پژوهش:

هدف : پژوهش انگیزی و توسعه فرهنگ پژوهش

به منظور اجرای موثر برنامه های هفته پژوهش ( و بر اساس شیوه نامه ای که هر ساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری ارسال می شود ) ، مدیریت پردیس های استانی( با داشتن واحدهای تابعه ) تا سقف 70 میلیون ریال  و مدیریت پردیس های استانی( بدون داشتن واحدهای تابعه ) تا سقف 50 میلیون ریال ، علاوه بر جذب حمایتهای استانی ، می توانند از اعتبارات دانشگاه هزینه نمایند .

12 ) شیوه نامه اعطای فرصت پژوهشی تربیت حرفه ای :

این شیوه نامه در راستای توسعه تربیت حرفه­ای استادان و تولید دانش آموزش محتوا (pck ) صرفا به اعضای هیات علمی(رسمی یا پیمانی) با مدرک دکتری اختصاص دارد. فرصت پژوهشی موضوع این شیوه نامه شامل محول نمودن وظیفه ای موقت به عضو در راستای تمهید بسترهای لازم برای انجام مطالعات مرتبط با رشته تخصصی عضو و مرتبط با دانشگاه و اجرای یک پژوهش میان رشته ای آموزش برای آن دسته از اعضای هیات علمی است که علاقه مند به کسب دانش و یادگیری هرچه بیشتر در این زمینه هستند. این فرصت با مشارکت دانشگاه های معتبر داخلی طراحی و اجرا و پس از اجرای کامل و مطلوب طرح پژوهشی، به شرکت کنندگان گواهینامه" استاد آموزش پژوه" اعطا می­شود.

ارایه پیشنهاده اولیه به شورای پژوهشی مدیریت پردیس های استان(شامل عنوان، اهداف، سئوالات یا فرضیه ها، اهمیت و جایگاه آن در آموزش رشته های تخصصی) توسط متقاضی و تصویب آن در شورای پژوهشی مدیریت پردیس های استان لازمه بررسی درخواست جهت طرح در کمیسیون مربوط در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه خواهد بود.

مدت فرصت پژوهشی برای اجرای طرح مصوب، یک سال است که بنا به ضرورت و با درخواست پژوهشگر و تایید کمیته راهبری می تواند برای مدت معین و حداکثر تا شش ماه دیگر افزایش یابد.

13) شیوه نامه نحوه استفاده از فرصتهای مطالعاتی :

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی سه نوع می باشد که عبارتند از:

الف- فرصت مطالعاتی خارج از کشور:

در این نوع فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی منتخب برای تحقیق و مطالعه در مورد یک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نمی باشد و یا انجام کار مشترک با صاحب نظران و اساتید شاغل در خارج از کشور ضروری باشد، بر اساس کسب حداقل امتیازات علمی مورد نیاز و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمی-پژوهشی معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، به خارج از کشور اعزام می شود. مدت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای اعضای هیات علمی با وضعیت استخدامی رسمی شش ماه است که با ارایه دلایل قابل افزایش تا سقف یکسال نیز خواهد بود.

ب-فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور:

 این نوع فرصت مطالعاتی در مدت تعطیلات تابستان و حداکثر به مدت دو ماه برای انجام مطالعه و تحقیقی معین و یا انجام کارهای عملی و آزمایشگاهی با همکاری مؤسسه ای علمی در خارج از کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد، با تایید هیات رییسه دانشگاه انجام می­گیرد.

ج- فرصت مطالعاتی داخل کشور:

در این نوع فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی منتخب برای تقویت و افزایش توانمندی­های پژوهشی و با انجام مطالعه و تحقیق در یک موضوع خاص در سایر مؤسسات و مراکز تحقیقاتی معتبر به تشخیص دانشگاه فرهنگیان به مطالعه و تحقیق می­پردازد. برای استفاده از این فرصت مطالعاتی باید موافقت موسسه میزبان برای انجام فرصت مطالعاتی کسب گردد. مدت استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور برای اعضای هیات علمی با حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی حداقل یک و حداکثر دو نیم سال تحصیلی است.

 1. ) خرید کتاب و تجهیز کتابخانه ها

برای خرید کتاب و تجهیز کتابخانه ها در صورت تخصیص اعتبار ،  با ارزیابی عملکرد استانها و  بررسی میزان محرومیت کتابخانه های استانی اعتبارات راسا از سوی معاونت پژوهش و فناوری توزیع خواهد شد .

یادآوری :

 • این راهنما صرفا برای نحوه انجام فعالیتهای پژوهشی سال 1396 اعتبار دارد .
 • برای اطلاعات دقیق تر از نحوه انجام فعالیتهای پژوهشی ، مراجعه به شیوه نامه های مصوب دانشگاه در حوزه پژوهش که همگی در پورتال دانشگاه ، بخش معاونت پژوهش و فناوری ، شیوه نامه ها(http://te.cfu.ac.ir/pajohesh) ، موجود و قابل دسترسی هستند ، ضروری است .ضمنا کارشناسان این معاونت آماده ارایه توضیحات و رفع ابهامات احتمالی در باره این شیوه نامه هستند . همچنین پرداخت هزینه های مربوط به فعالیتهای پژوهشی در قالب موافقتنامه بودجه سال 1396و به شرط تخصیص اعتبارات مربوط خواهد بود . 


نظرات کاربران